LTZ Capitals aktivt förvaltade värdepappersportfölj utgår från ett makroekonomiskt förhållningssätt med fokus på indexrörelser. Vi bevakar global ekonomidata, händelser, trender samt geopolitik. Derivathandel tillämpas för att kunna skapa värdetillväxt i olika marknadsförhållanden. Ett antal indikatorer bevakas löpande och bidrar tillsammans med datainsamling till strategin i den aktiva portföljen. Portföljens målsättning är:

1. Minst 12 procentpunkter värdetillväxt på årsbasis.

2. Minst 5 procentpunkter bättre utveckling än OMXS30GI* på årsbasis.

*Index över Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag, inklusive utdelningar.

Portföljens utveckling under öppningsåret 2022 slutade med en uppgång på 18%. Det är cirka 31 procentpunkter bättre utveckling än OMXS30GI som slutade året på -12,9%, samt cirka 40 procentpunkter bättre utveckling än det breda indexet OMXSGI som slutade året på -22,4%.

Under 2023 uppvisar den aktiva portföljen alltjämt tydligt bättre resultat än jämförelseindex.

Portföljutveckling YTD 2023-12-02, jämförelseindex OMS30GI och OMSGI.

Följ utvecklingen i den aktivt förvaltade portföljen här.

Aktuella indikatorer under bevakning, 8 veckor rullande data:


Exempel på dataunderlag för aktiv förvaltning:

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbsida är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. LTZ Capital AB tillhandahåller information från företag som kan vidarebefordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av webbsidans besökare på dennes eget ansvar. LTZ Capital AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

LTZ Capital AB handlar med och investerar endast egna medel. LTZ Capital AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel i eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. LTZ Capital AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansieringsverksamhet. LTZ Capital AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.