LTZ Capitals aktivt förvaltade värdepappersportfölj utgår från ett makroekonomiskt förhållningssätt med fokus på indexrörelser. Vi bevakar global ekonomidata, händelser, trender samt geopolitik. Derivathandel utgör ett viktig inslag och tillämpas som ”hedge” för att kunna skapa värdetillväxt i både upp- och nedgångsfaser på börsen. Ett antal indikatorer bevakas löpande och bidrar tillsammans med datainsamling till strategin i den aktiva portföljen. Portföljens målsättning är:

1. Minst 12 procentpunkter värdetillväxt på årsbasis.

2. Minst 5 procentpunkter bättre utveckling än OMXS30GI* på årsbasis.

*Index Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag, inklusive utdelningar.

Utveckling

Portföljens utveckling under öppningsåret 2022 slutade med en uppgång på 18%. Det är cirka 31 procentpunkter bättre utveckling än OMXS30GI som slutade året på -12,9%, samt cirka 40 procentpunkter bättre utveckling än det breda indexet OMXSGI som slutade året på -22,4%.

2023 fortsatte den positiva utvecklingen med 44% uppgång på året, cirka 23 och 25 procentpunkter bättre än OMXS30GI respektive OMXSGI.

2024

Portföljutveckling YTD 2024-06-22, jämförelseindex OMXS30GI och OMXS30.

Följ utvecklingen i den aktivt förvaltade portföljen här.

De indikatorer som bevakas löpande kan skilja sig från period till period, beroende på hur relevanta vi anser de vara för makroperspektivet. Aktuella indikatorer under bevakning, 8 veckor rullande data:


Urval av dataunderlag för aktiv förvaltning:

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbsida är endast i informativt syfte, och ska inte betraktas som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. LTZ Capital AB tillhandahåller information från företag som kan vidarebefordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av webbsidans besökare på dennes eget ansvar. LTZ Capital AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

LTZ Capital AB handlar med och investerar endast egna medel. LTZ Capital AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel i eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. LTZ Capital AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansieringsverksamhet. LTZ Capital AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.