Vi investerar i mikro-, små- och medelstora bolag i samband med kapitalanskaffningar, däribland såddfinansiering, private placements, pre-IPO och som emissionsgarant i företrädesemissioner.

LTZ Capital har investerat i finansieringsrundor i tidig fas i bland andra de onoterade bolagen Fixi Solutions och Thornæs Destilleri.

Med start 2024 bevakar vi samtliga företrädesemissioner bland svenska noterade bolag. Syftet med bevakningen är bland annat att analysera data kring andelen teckning- och garantiåtagande, säkerställandegrad samt finansiella utfall för eventuella emissionsgarantier.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbsida är endast i informativt syfte, och ska inte betraktas som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. LTZ Capital AB tillhandahåller information från företag som kan vidarebefordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av webbsidans besökare på dennes eget ansvar. LTZ Capital AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

LTZ Capital AB handlar med och investerar endast egna medel. LTZ Capital AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel i eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. LTZ Capital AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansieringsverksamhet. LTZ Capital AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.