Investeringsverksamheten utgår från ett långsiktigt ägande och utgörs av innehav i såväl marknadsnoterade som onoterade bolag.

Marknadsnoterat

LTZ Capital investerar med ett värdebaserat fokus. Det innebär att vi investerar i företag vars marknadsvärde bedöms handlas med rabatt mot substansvärdet, eller bedöms vara undervärderade i förhållande till framtida vinstutveckling.

För marknadsnoterade bolag som genomgår kapitalanskaffning deltar vi i nyemissioner och engagerar oss även som emissionsgaranter.

Onoterat

För onoterade företag bidrar LTZ Capital med administration, redovisningstjänster, finansiell expertis, affärsutveckling och managementstöd till små- och medelstora företag. Vi engagerar oss med kapitaltillskott i olika stadier av företagets livscykel, däribland såddfinansiering i tidig fas samt tillväxtkapital för mognare företag. Våra onoterade innehav inkluderar bland andra 5VE MORE, Fixi Solutions och Thornæs Destilleri.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbsida är endast i informativt syfte, och ska inte betraktas som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. LTZ Capital AB tillhandahåller information från företag som kan vidarebefordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av webbsidans besökare på dennes eget ansvar. LTZ Capital AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

LTZ Capital AB handlar med och investerar endast egna medel. LTZ Capital AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel i eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. LTZ Capital AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansieringsverksamhet. LTZ Capital AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.