LTZ Capitals aktiva värdepappersportfölj förvaltas med ett makroekonomiskt fokus. Vi tillämpar derivathandel för att skapa värdetillväxt i samtliga marknadsförhållanden. Ett antal indikatorer bevakas löpande och ligger till grund för strategin i den aktiva portföljen. Portföljens målsättning är:

1. Minst 12 procentpunkter värdetillväxt i portföljen på årsbasis.

2. Minst 5 procentpunkter bättre utveckling än OMXS30 på årsbasis.

Portföljens utveckling 2022, vilket även var öppningsåret, slutade med en uppgång på 18%. Det är cirka 33,5 procentpunkter bättre utveckling än OMXS30 som slutade året på -15,55%, samt cirka 42,5 procentpunkter bättre utveckling än det breda indexet OMXSPI som slutade året på -24,61%. Se portföljens veckovisa uppdatering här.

Indikatorer under bevakning:


Portföljutveckling – läs mer här.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbsida är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. LTZ Capital AB tillhandahåller information från företag som kan vidarebefordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av webbsidans besökare på dennes eget ansvar. LTZ Capital AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

LTZ Capital AB handlar med och investerar endast egna medel. LTZ Capital AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel i eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. LTZ Capital AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansierings verksamhet, lämnar eller förmedlar företagskrediter eller andra krediter. LTZ Capital AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.